หลักสูตรที่เปิดอบรม

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร ” นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ ” รุ่น๗

โดย

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

……………………………………………………….

  • หลักการและเหตุผล

โดยที่ได้พิจารณาเห็นว่า  สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  เป็นสื่อมวลชนที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการให้ข่าวสาร  เข้าถึงประชาชนได้อย่างเข้าถึงและรวดเร็ว  เป็นที่ยอมรับว่าปัจจุบันสื่อทั้งสองชนิดดังกล่าว ยังเป็นสื่อที่ส่งเสริมระบบการศึกษาตลอดชีวิต ( LIFE LONG EDUCATIONS ) เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง การเมือง การปกครอง และการเศรษฐกิจของชุมชน  ภายใต้นโยบายของรัฐบาลธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บุคลากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ  จึงจำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม ปัจจุบันเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ และบทบาทอันสำคัญยิ่งของสื่อดังกล่าว นอกจากความจำเป็นดังกล่าวแล้วยังถือได้ว่า บุคลากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รายการ เป็นการประกอบอาชีพสุจริตที่ได้รับความสนใจของบุคลากรต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

การที่จะทำให้บุคลากรทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานีต่างๆ และที่กำลังสนใจจะเข้าทำงานในสายงานด้านนี้ เป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะกับสถานการณ์การปัจจุบัน จำเป็นต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ” นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ “  ซึ่งดำเนินการโดย สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับประกาศนียบัตร และบัตรนักจัดรายการ ในหลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์”  จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑  เพื่อเสริมสร้างบุคลากร  เจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ให้มีคุณสมบัติตามระเบียบ

๒.๒  เพื่อพัฒนาบุคลากรในแวดวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

๒.๓  เพื่อให้บุคลากรในแวดวงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตน๒.๔  เพื่อให้บุคลากรในแวดวงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ตระหนักถึง กฎหมาย ระเบียบ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง                                                     

๒.๕  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีต่อ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๓. การดำเนินการฝึกอบรม

๓.๑  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

๓.๑.๑  มีสัญชาติไทย

๓.๑.๒  อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ในวันสมัครเข้าอบรม

๓.๑.๓  วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ ขึ้นไป จำนวน  ๑๒๐  คน

๓.๑๔  มีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบรูณ์ ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ

๓.๒ ระยะเวลาในการฝึกอบรม

๓.๒.๑  ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง วันพุธที่ ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๖

๓.๒.๒  ใช้เวลาอบรม  ๕ วัน  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น

๓.๓ การรับสมัครอบรม

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับสมัครตามแบบฟอร์ม และระเบียบของทางสมาคมฯ ดังนี้

๓.๓.๑  สำเนาบัตรประชาชน   ๑  ชุด

๓.๓.๒  รูปถ่ายขนาด  ๒ นิ้ว จำนวน  ๒ ใบ

๓.๓.๓  ค่าสมัครอบรม  ๕,๕๐๐  บาท

๓.๔  สถานที่อบรม

ณ ห้องประชุมอยู่วิทยา๑  สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซอยพหลโยธิน ๗ (อารีย์)  ถนนพหลโยธิน   แขวงสามเสนใน   เขตพญาไท   กรุงเทพฯ

๓.๕  วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย  อภิปราย  ทดสอบและประเมินผล โดยวิทยากรรับเชิญ และ อาจารย์                                                จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

๔. งบประมาณดำเนิน

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางธุรการ และทางวิชาการ  โดยประสานงานกับอาจารย์รับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ

๕.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

๖. การประเมินผล

ระหว่างการฝึกอบรม และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการอบรม 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑  เพิ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียงทีมีคุณสมบัติเหมาะสม

๗.๒  เพิ่มจำนวนสมาชิกสมาคมฯ ที่มีคุณภาพอีกจำนวนหนึ่ง

๗.๓  เพิ่มพูนความรู้ ข่าวสาร และประสบการณ์แก่สมาชิก เพื่อนำใช้ในการประกอบอาชีพตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

๗.๔  เกิดความสัมพันธ์อันดี  และรู้สามัคคีในระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น  และสมาคมฯ

๗.๕  รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย เป็นรายได้บำรุงกิจการของสมาคมฯ

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมหลักสูตร นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่น ๗๘ (สวทท.๗๘)
ระหว่างวันที่ วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง วันพุธที่ ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๖ ( รวม ๕ วัน )
เอกสารที่ใช้สมัคร
( ) สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน ๒ ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา )
( ) รูปถ่าย ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุลหลังรูปถ่าย )
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน )
– ค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบรกกาแฟ ๒ มื้อ / วัน
– เสื้อโปโลสมาคมฯ ๑ ตัว
– ทำเนียบรุ่น ๑ เล่ม
สิ่งที่ท่านจะได้รับ เมื่อผ่านการอบรม
– ใบประกาศนียบัตร
– บัตรนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์
– บัตรสมาชิก สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://1drv.ms/b/s!AgbGejVoPGbanFg-UWYlgFkfKM73
สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พหลโยธินซอย๗ (อาคารหน้ากรมสรรพากรประตู๑) พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๒๗๘๕๖๖๕ , ๐๒-๒๗๘๕๖๖๙-๗๑
FAX : ๐๒-๒๗๘๕๖๖๔ 
Email : baot@windowslive.com
แผนที่ตั้งสมาคม : https://goo.gl/maps/EEKNCYiMma8Jra5P7
Line : 0646862497
Facebook : สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ m.me/BAOT.Thailand
(เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
https://www.facebook.com/pg/BAOT.Thailand/photos/?tab=album&album_id=2425428517577328

อาจารย์ผู้สอน ในแต่ละรายวิชา

Subscribe US Now

Call Now Button