คณะกรรมการบริหารฯ สวทท. วาระปี 2563 -2564

admin

คณะกรรมการบริหารฯ สวทท. วาระปี 2563 -2564

1 นางสาวพรลพัชร นรารัตน์วันชัย นายกสมาคม

2 นางผ่องศรี  เอี่ยมสนธิ อุปนายกและนายทะเบียน

3 นายสุเมธ  นาเจริญ อุปนายกและฝ่ายวิทยุ

4 นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ อุปนายกฝ่ายโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล

5 นายธัมม์ทิวัตถ์  นรารัตน์วันชัย อุปนายกฝ่ายวิชาการและหารายได้

6 นายต่อพงศ์พันธ์ กิ่งจันทร์ กรรมการและฝ่ายวิชาการและหารายได้

7 นายเกรียงศักดิ์  พินทุสรศรี กรรมการและฝ่ายกฎหมายและหารายได้

8 นายนำชัยชนะ  ดีวิ กรรมการและฝ่ายกฎหมายและหารายได้

9 นางสาวเนตรทราย โรจนศักดิ์ชัย  กรรมการและฝ่ายโทรทัศน์

10 นายพลภฤต  เรืองจรัส กรรมการและฝ่ายโทรทัศน์

11 นายสมชาย วสุอนันต์กุล กรรมการและฝ่ายวิทยุ

12 นายประยูร จันเปรม กรรมการและฝ่ายวิทยุ

13 นายเสรี  ทองคู่ กรรมการและฝ่ายวิทยุ

14 นายถวิล ปานศรี กรรมการและฝ่ายนโยบายและแผน

15 นายสมานชัย สีวงค์แผน กรรมการและฝ่ายนโยบายและแผน

16 นายเสน่ห์  พึ่งทอง กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ

17 นางสาวสิลดา เนียมศรีสมหมาย  กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ

18 นางสาวเจนกิจ นัดไธสง กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ

19 นางวรรธิดา สงขาว กรรมการและฝ่ายสวัสดิการ

20 นางจินตนา ชูชาติ กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ

21 นางสาวปิยธิดา สุธาคำ   กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ

22 นายพงษ์พิชญ์ อ่อนละมัย กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ

23 นางรุ่งนภา ขาวเรือง กรรมการและฝ่ายเหรัญญิก

24 นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ กรรมการและฝ่ายเลขาธิการ

25 นายไอศูรย์ เนียมสมบุญ กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายเลขาธิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สวทท.ครั้งที่6/2565

สวทท. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน ค […]

Subscribe US Now

Call Now Button